การประชุมทางวิชาการ "เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง"

 

โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา
ร่วมกับ
โครงการจีนศึกษา  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี
จัดการประชุมวิชาการว่าด้วย " เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง "
ในวันศุกร์ที่  9  กันยายน  2554
ณ  ห้องประชุม ประกอบ  หุตะสิงค์ 
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์
ร่วมสนับสนุนโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา และสำนักพิมพ์ชวนอ่านธนัสถ์  สุวัฒนมหาตม์     ผู้พิพากษาสำนักงานศาลยุติธรรม
“ เมี่ยว์อี้ว์ หนึ่งในสิบสองดรุณีแห่งจินหลิงในความคิดของเฉาเสวี่ยฉิน”
  
นัยน์พัศ  ประเสริญเมฆากุล   สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า 
“พรหมจรรย์ : กรงเกียรติยศสตรีสมัยราชวงศ์ชิง”
  
ดร.ปิยะมาศ  สรรพวีรวงศ์  ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์“
เจิ้งกวานอิ้งกับอนุทินท่องถิ่นใต้ : เมื่อขุนนางชิงล่องใต้แลสยาม”
  
ดร.พัชนี  ตั้งยืนยง  สาขาวิชาภาษาจีน  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ความรู้ที่ถูกจองจำ : หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง”
 
ดร.วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“หงชิ่งฉวน ต้นแบบนักปฏิวัติจีน”
 
ดร. ศริญญา อนุณขจรศักดิ์  ภาควิชาปรัชญา  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“การจัดการความปรารถนาในจริยศาสตร์ขงจื่อและไต้เจิ้น”
 
ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาลวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“จากฟอร์โมซาสู่อาณานิคมของญี่ปุ่น  :สถานะของไต้หวันในมุมมองของจีนก่อน ค.ศ. 1945”

http://tuchinesema.siam2web.com/ 


Print