ประชุมบทความวิชาการระดับชาติ "เหตุเกิดในราชวงศ์ถัง"

ศูนย์จีนศึกษา และ ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ร่วมกับ โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดประชุมบทความวิชาการระดับชาติ "เหตุเกิดในราชวงศ์ถัง"

ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
ณ หัองประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


9.15 - 10.00     สีสันแห่งประวัติศาสตร์ราชวงศ์ถัง
                       ธนัสถ์ สุวัฒนมหาตม์
                       ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10.20 - 11.05    มังกรในแดนโสม : บทวิเคราะห์การใช้กำลังของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่น สุยและถัง บนคาบสมุทรเกาหลี

                        อ.ดร. สิทธิพล เครือรัฐติกาล
                       วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.10 - 12.00     คุณูปการของจักรพรรดินีบูเช็กเทียนต่อราชอาณาจักรถัง
                        น้ำทิพย์ อรรถบวรพิศาล
                        นักวิชาการอิสระ 

13.00 - 13.45     วาทกรรมธรรมรัฐ ธรรมราชาใน 'เจินกวางเจิ้งเย่า : ราชันวิทยาการแห่งราชวงศ์ถัง' 
                        รศ.ดร. พัชนี ตั้งยืนยง
                        ภาควิชาการตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.50 - 14.35     หานอี้ว์ : เจ้าเมือง เจ้าพ่อ เจ้าที่
                        ผศ.ดร. สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
                        ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

14.50 - 15.35     จันทราและการเดินทางในกวีนิพนธ์ไทย-จีน
                        ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา
                        คณบดีคณะมนุยษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

บทความสมทบ    กลวิธีการแปลบทธารณีสูตรของพระอโมฆวัชระในสมัยถัง
                        อ.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์
                        ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
#โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
#OKLS

www.ChuanAnBooks.com
Chuan An Books

www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese


Print