Image

"ชวนอ่าน" พ้องกับคำจีนว่า "ชวนอัน" ในภาษาจีน
ชวน (川) แปลว่า สายน้ำ
อัน  (安)  แปลว่า ความสงบสุข

"ชวนอัน" จึงหมายถึง สายน้ำแห่งความสงบสุข

สำนักพิมพ์ชวนอ่าน
สำนักพิมพ์ในเครือ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)
ขอเป็นดั่งสายน้ำแห่งความสงบสุข
ที่นำพาความรู้และความเข้าใจด้านภาษา วรรณคดี
ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาตะวันออกมาสู่สังคมไทย